唯美冷门诗词(生僻冷门惊艳的古诗)

作者:ChatGPT专员037 朝代:
唯美冷门诗词(生僻冷门惊艳的古诗)原文

诗词浩如烟海,我们平时所接触到的诗词可能只是沧海一粟。


今天,小编要分享50句冷门但很有韵味的诗句,看看,你知道多少呢?


1.

清风明月无人管,并作南楼一味凉。

——黄庭坚《鄂州南楼书事》


2.

日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。

——许浑《谢亭送别》


3.

青溪归路直,乘月夜歌还。

——王绩《夜还东溪》


4.

开门复动竹,疑是故人来。

——李益《竹窗闻风寄苗发司空曙》


5.

细雨湿流光,芳草年年与恨长。

——冯延巳《南乡子》


6.

芳心向春尽,所得是沾衣。

——李商隐《落花》


7.


梦入江南烟水路,

行尽江南、不与离人遇。

——晏几道《蝶恋花》


8.

何处合成愁?离人心上秋。

——吴文英《唐多令》


9.

江南飞暮雨,梁上下轻尘。

——王绩《益州城西张超亭观妓》


10.

雨中山果落,灯下草虫鸣。

——王维《秋夜独坐》


向日葵的字段


11.


别愁深夜雨,孤影小窗灯。

——陈亮《临江仙》


12.

忽起故园想,泠然归梦长。

——倪瓒《桂花》


13.

日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。

——许浑《谢亭送别》


14.

思君令人老,岁月忽已晚。

——《行行重行行》


15.

十年旧约江南梦,独听寒山半夜钟。

——王士祯《夜雨题寒山寺寄西樵、礼吉》


16.

空山松子落, 幽人应未眠。

——韦应物《秋夜寄丘员外》


17.

曲终人不见,江上数峰青。

——钱起《省试湘灵鼓瑟》


18.

平冈细草鸣黄犊,斜日寒林点暮鸦。

——辛弃疾《鹧鸪天》


19.

胡马依北风,越鸟巢南枝。

——《行行重行行》


20.

谢却海棠飞尽絮,困人天气日初长。

——朱淑真《即景》21.

倚杖柴门外,临风听暮蝉。

——王维《辋川闲居赠裴秀才迪》


22.

始怜幽竹山窗下,不改清阴待我归。

——钱起《暮春归故山草堂》


23.

惆怅双鸳不到,幽阶一夜苔生。

——宋.吴文英《风入松》


24.

时有落花至,远随流水香。

——刘昚虚《阙题》


25.

林下漏月光,疏疏如残雪。

——张岱《陶庵梦忆》


26.

滴空阶、寒更雨歇,葬花天气。

——清.纳兰性德《金缕曲.亡妇忌日有感》


27.

洞庭有归客,潇湘逢故人。

——柳恽《江南曲》


28.

多谢月相怜,今宵不忍圆。

——宋.朱淑真《菩萨蛮》


29.

青苔满阶砌,白鸟故迟留。

——唐.杜牧《题扬州禅智寺》


30.

佳期不可再,风雨杳如年。

——湘中女子《题玉溪泉》31.

梦中不识路,何以慰相思。

——沈约《别范安成》


32.

细雨梦回鸡塞远,小楼吹彻玉笙寒。

——李璟《摊破浣溪沙》


33.

天初暖,日初长,好春光。

——欧阳炯《春光好》


34.

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。

——王昌龄《送柴侍御》


35.

可惜一片清歌,都付与黄昏。

——黄孝迈《湘春夜月·近清明》


36.

红楼隔雨相望冷,珠箔飘灯独自归。

——李商隐《春雨》


37.

日落山水静,为君起松声。

——王勃《咏风》


38.

寂寞离亭掩,江山此夜寒。

——王勃《江亭月夜送别二首》


39.

归路晚风清。一枕初寒梦不成。

——苏轼《南乡子·送述古》


40.

醉看墨花月白,恍疑雪满前村。

——李白《立冬》


41.

故乡篱下菊,今日几花开。

——江总《长安九日诗》


42.

客子光阴诗卷里,杏花消息雨声中。

——陈与义《怀天经智老因访之》


43.

上言长相思,下言久离别。

——《孟冬寒气至》


44.

始怜幽竹山窗下,不改清阴待我归。

——唐.钱起《暮春归故山草堂》


45.

蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。

——王籍《入若耶溪》

小禽舍与樱花

46.

长愁忽作鹤飞去,一片孤云何处寻。

——李益《赠毛仙翁》


47.

西风雁行,清溪渔唱,吹恨入沧浪。

——张可久《小桃红》


48.

潭清疑水浅,荷动知鱼散。

——储光羲《钓鱼湾》


49.

闲梦江南梅熟日,夜船吹笛雨潇潇。

——皇甫松《忆江南》


50.

愿为西南风,长逝入君怀。

——曹植《明月上高楼》

唯美冷门诗词(生僻冷门惊艳的古诗)拼音解读
shī cí hào rú yān hǎi, wǒ men píng shí suǒ jiē chù dào de shī cí kě néng zhǐ shì cāng hǎi yī sù. jīn tiān, xiǎo biān yào fēn xiǎng 50 jù lěng mén dàn hěn yǒu yùn wèi de shī jù, kàn kàn, nǐ zhī dào duō shǎo ne? 1. qīng fēng míng yuè wú rén guǎn, bìng zuò nán lóu yī wèi liáng. huáng tíng jiān è zhōu nán lóu shū shì 2. rì mù jiǔ xǐng rén yǐ yuǎn, mǎn tiān fēng yǔ xià xī lóu. xǔ hún xiè tíng sòng bié 3. qīng xī guī lù zhí, chéng yuè yè gē hái. wáng jī yè hái dōng xī 4. kāi mén fù dòng zhú, yí shì gù rén lái. lǐ yì zhú chuāng wén fēng jì miáo fā sī kōng shǔ 5. xì yǔ shī liú guāng, fāng cǎo nián nián yǔ hèn zhǎng. féng yán sì nán xiāng zǐ 6. fāng xīn xiàng chūn jǐn, suǒ de shì zhān yī. lǐ shāng yǐn luò huā 7. mèng rù jiāng nán yān shuǐ lù, xíng jǐn jiāng nán bù yǔ lí rén yù. yàn jǐ dào dié liàn huā 8. hé chǔ hé chéng chóu? lí rén xīn shàng qiū. wú wén yīng táng duō lìng 9. jiāng nán fēi mù yǔ, liáng shàng xià qīng chén. wáng jī yì zhōu chéng xī zhāng chāo tíng guān jì 10. yǔ zhōng shān guǒ luò, dēng xià cǎo chóng míng. wáng wéi qiū yè dú zuò xiàng rì kuí de zì duàn 11. bié chóu shēn yè yǔ, gū yǐng xiǎo chuāng dēng. chén liàng lín jiāng xiān 12. hū qǐ gù yuán xiǎng, líng rán guī mèng zhǎng. ní zàn guì huā 13. rì mù jiǔ xǐng rén yǐ yuǎn, mǎn tiān fēng yǔ xià xī lóu. xǔ hún xiè tíng sòng bié 14. sī jūn lìng rén lǎo, suì yuè hū yǐ wǎn. xíng xíng chóng xíng xíng 15. shí nián jiù yuē jiāng nán mèng, dú tīng hán shān bàn yè zhōng. wáng shì zhēn yè yǔ tí hán shān sì jì xī qiáo lǐ jí 16. kōng shān sōng zǐ luò, yōu rén yīng wèi mián. wéi yìng wù qiū yè jì qiū yuán wài 17. qū zhōng rén bú jiàn, jiāng shàng shù fēng qīng. qián qǐ shěng shì xiāng líng gǔ sè 18. píng gāng xì cǎo míng huáng dú, xié rì hán lín diǎn mù yā. xīn qì jí zhè gū tiān 19. hú mǎ yī běi fēng, yuè niǎo cháo nán zhī. xíng xíng chóng xíng xíng 20. xiè què hǎi táng fēi jǐn xù, kùn rén tiān qì rì chū zhǎng. zhū shū zhēn jí jǐng 21. yǐ zhàng zhài mén wài, lín fēng tīng mù chán. wáng wéi wǎng chuān xián jū zèng péi xiù cái dí 22. shǐ lián yōu zhú shān chuāng xià, bù gǎi qīng yīn dài wǒ guī. qián qǐ mù chūn guī gù shān cǎo táng 23. chóu chàng shuāng yuān bú dào, yōu jiē yī yè tái shēng. sòng. wú wén yīng fēng rù sōng 24. shí yǒu luò huā zhì, yuǎn suí liú shuǐ xiāng. liú shèn xū quē tí 25. lín xià lòu yuè guāng, shū shū rú cán xuě. zhāng dài táo ān mèng yì 26. dī kōng jiē hán gèng yǔ xiē, zàng huā tiān qì. qīng. nà lán xìng dé jīn lǚ qǔ. wáng fù jì rì yǒu gǎn 27. dòng tíng yǒu guī kè, xiāo xiāng féng gù rén. liǔ yùn jiāng nán qǔ 28. duō xiè yuè xiàng lián, jīn xiāo bù rěn yuán. sòng. zhū shū zhēn pú sà mán 29. qīng tái mǎn jiē qì, bái niǎo gù chí liú. táng. dù mù tí yáng zhōu chán zhì sì 30. jiā qī bù kě zài, fēng yǔ yǎo rú nián. xiāng zhōng nǚ zǐ tí yù xī quán 31. mèng zhōng bù shí lù, hé yǐ wèi xiāng sī. shěn yuē bié fàn ān chéng 32. xì yǔ mèng huí jī sāi yuǎn, xiǎo lóu chuī chè yù shēng hán. lǐ jǐng tān pò huàn xī shā 33. tiān chū nuǎn, rì chū zhǎng, hǎo chūn guāng. ōu yáng jiǒng chūn guāng hǎo 34. qīng shān yī dào tóng yún yǔ, míng yuè hé céng shì liǎng xiāng. wáng chāng líng sòng chái shì yù 35. kě xī yī piàn qīng gē, dōu fù yǔ huáng hūn. huáng xiào mài xiāng chūn yè yuè jìn qīng míng 36. hóng lóu gé yǔ xiāng wàng lěng, zhū bó piāo dēng dú zì guī. lǐ shāng yǐn chūn yǔ 37. rì luò shān shuǐ jìng, wèi jūn qǐ sōng shēng. wáng bó yǒng fēng 38. jì mò lí tíng yǎn, jiāng shān cǐ yè hán. wáng bó jiāng tíng yuè yè sòng bié èr shǒu 39. guī lù wǎn fēng qīng. yī zhěn chū hán mèng bù chéng. sū shì nán xiāng zǐ sòng shù gǔ 40. zuì kàn mò huā yuè bái, huǎng yí xuě mǎn qián cūn. lǐ bái lì dōng 41. gù xiāng lí xià jú, jīn rì jǐ huā kāi. jiāng zǒng cháng ān jiǔ rì shī 42. kè zi guāng yīn shī juàn lǐ, xìng huā xiāo xī yǔ shēng zhōng. chén yǔ yì huái tiān jīng zhì lǎo yīn fǎng zhī 43. shàng yán zhǎng xiàng sī, xià yán jiǔ lí bié. mèng dōng hán qì zhì 44. shǐ lián yōu zhú shān chuāng xià, bù gǎi qīng yīn dài wǒ guī. táng. qián qǐ mù chūn guī gù shān cǎo táng 45. chán zào lín yú jìng, niǎo míng shān gèng yōu. wáng jí rù ruò yé xī xiǎo qín shè yǔ yīng huā 46. zhǎng chóu hū zuò hè fēi qù, yī piàn gū yún hé chǔ xún. lǐ yì zèng máo xiān wēng 47. xī fēng yàn háng, qīng xī yú chàng, chuī hèn rù cāng láng. zhāng kě jiǔ xiǎo táo hóng 48. tán qīng yí shuǐ qiǎn, hé dòng zhī yú sàn. chǔ guāng xī diào yú wān 49. xián mèng jiāng nán méi shú rì, yè chuán chuī dí yǔ xiāo xiāo. huáng fǔ sōng yì jiāng nán 50. yuàn wèi xī nán fēng, cháng shì rù jūn huái. cáo zhí míng yuè shàng gāo lóu
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

ChatGPT专员037 ChatGPT专员037

唯美冷门诗词(生僻冷门惊艳的古诗)原文,唯美冷门诗词(生僻冷门惊艳的古诗)翻译,唯美冷门诗词(生僻冷门惊艳的古诗)赏析,唯美冷门诗词(生僻冷门惊艳的古诗)阅读答案,出自ChatGPT专员037的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。酪文诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.topdevone.com/news/169441986322446.html

诗词类别

    ChatGPT专员037的诗词

    热门名句

    热门成语