100句最美古诗词大全(最美诗词)

作者:ChatGPT专员037 朝代:
100句最美古诗词大全(最美诗词)原文

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

白居易在去杭州做官的路上,说长江水一半碧绿,一半绯红。多年以后,他在北方回忆起江南,又说江南水色湛蓝。水到底是什么颜色的?


水本身无色透明,我们看到的颜色,是水和水中生物对光线吸收所呈现出的颜色。而蓝光最不容易被吸收,所以海水看起来是蓝色的。


学古诗,还能了解诗句相关的知识,这些内容,源于 《给孩子的博物古诗100首》 ,全套书四册,分为科学篇、文化篇、历史篇、常识篇。

青青园中葵,朝露待日晞。阳春布德泽,万物生光辉。

云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。

……


这些诗句,把大自然的景色汇集在一起,搭配彩绘的画面,留白的排版,和“诗词博物志”板块讲解诗歌背后的故事,宛如身处诗句的意境之中,而译文优美的句子,成了优美作文的模板。


怎么也没有想到,古诗也能以这样的方式展现,给人一种美的享受。


【科学篇】

在“离离原上草”,它介绍了小草生生不息的秘密;

在“孤光一点萤”,它介绍了萤火虫发光的秘密;

在“云生结海楼”,它告诉我们什么是海市蜃楼。


【文化篇】

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

讲解阴山为什么很重要,不能让胡人越过阴山。


劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

阳关可是最早的“海关”,玄奘法师从印度取经回来,也是通过阳关返回长安城。


映竹无人见,时闻下子声。

早在春秋时期古人就已经开始下围棋了。


问渠那得清如许,为有源头活水来。

历史上的名人都留下了自己对读书的不同感悟。

【历史篇】

不仅有朝代皇帝留下的诗篇,还有他们相关的故事,这篇章是历史典故最多的一本。


昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。——《采薇》诞生于周朝,而周朝有一个撒谎的周幽王,他留下了“烽火戏诸侯”的故事。


西施若解倾吴国,越王亡来又是谁?——《西施》

春秋时期,诸侯争霸,五位霸主登上历史的舞台,而国家的灭亡,总会有人以“红颜祸水”,将罪过推给一个女人承担。


本是同根生,相煎何太急。——《七步诗》

曹操有众多孩子,其中曹植最为有才华,在曹丕登基后,担心自己的弟弟曹植争夺王位,就故意刁难他,让他在七步之内以“兄弟”为主题作诗,却不能出现“兄弟”儿子,否则就要治罪。于是,这首《七步诗》诞生,这句经典名句更是流传千古,警示着如今的我们。

【常识篇】

荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。——《采莲曲》

古人用罗裙形容美好的姑娘,而在古代,丝质物品工艺就已经达到卓越的水平,姑娘们穿着时尚的罗裙,飘逸灵动,成为夏日里一抹清凉。


乡书何处达?归雁洛阳边。——《次北固山下》

古代的书信,都是靠飞禽走兽帮助传递的,飞鸽传书、鸿雁传信、黄耳(大黄狗)寄书……这套《博物古诗100首》,分为10大板块:

诗歌技法、日常生活、诗人才子、山水凤舞、琴棋书画、传统节日、历史典故、形色职业、四时气象、花草鱼虫。以漫画科普的形式展现。


这100首诗已经包含了小学阶段必学必背的75首古诗词,在轻松阅读、高效理解的过程中掌握必背考点,无疑是帮孩子吸收知识的好帮手。

100句最美古诗词大全(最美诗词)拼音解读
yī dào cán yáng pù shuǐ zhōng, bàn jiāng sè sè bàn jiāng hóng. bái jū yì zài qù háng zhōu zuò guān de lù shàng, shuō cháng jiāng shuǐ yī bàn bì lǜ, yī bàn fēi hóng. duō nián yǐ hòu, tā zài běi fāng huí yì qǐ jiāng nán, yòu shuō jiāng nán shuǐ sè zhàn lán. shuǐ dào dǐ shì shén me yán sè de? shuǐ běn shēn wú sè tòu míng, wǒ men kàn dào de yán sè, shì shuǐ hé shuǐ zhōng shēng wù duì guāng xiàn xī shōu suǒ chéng xiàn chū de yán sè. ér lán guāng zuì bù róng yì bèi xī shōu, suǒ yǐ hǎi shuǐ kàn qǐ lái shì lán sè de. xué gǔ shī, hái néng liǎo jiě shī jù xiāng guān de zhī shí, zhèi xiē nèi róng, yuán yú gěi hái zi de bó wù gǔ shī 100 shǒu , quán tào shū sì cè, fēn wéi kē xué piān wén huà piān lì shǐ piān cháng shí piān. qīng qīng yuán zhōng kuí, zhāo lù dài rì xī. yáng chūn bù dé zé, wàn wù shēng guāng huī. yún xiǎng yī shang huā xiǎng róng, chūn fēng fú kǎn lù huá nóng. tiān jiē xiǎo yǔ rùn rú sū, cǎo sè yáo kàn jìn què wú. huáng sì niáng jiā huā mǎn qī, qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī. zhèi xiē shī jù, bǎ dà zì rán de jǐng sè huì jí zài yì qǐ, dā pèi cǎi huì de huà miàn, liú bái de pái bǎn, hé" shī cí bó wù zhì" bǎn kuài jiǎng jiě shī gē bèi hòu de gù shì, wǎn rú shēn chǔ shī jù de yì jìng zhī zhōng, ér yì wén yōu měi dí jù zi, chéng le yōu měi zuò wén de mú bǎn. zěn me yě méi yǒu xiǎng dào, gǔ shī yě néng yǐ zhè yàng de fāng shì zhǎn xiàn, gěi rén yī zhǒng měi dí xiǎng shòu. kē xué piān zài" lí lí yuán shàng cǎo", tā jiè shào le xiǎo cǎo shēng shēng bù xī de mì mì zài" gū guāng yì diǎn yíng", tā jiè shào le yíng huǒ chóng fā guāng de mì mì zài" yún shēng jié hǎi lóu", tā gào sù wǒ men shén me shì hǎi shì shèn lóu. wén huà piān dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài, bù jiào hú mǎ dù yīn shān. jiǎng jiě yīn shān wèi shén me hěn zhòng yào, bù néng ràng hú rén yuè guò yīn shān. quàn jūn gèng jǐn yī bēi jiǔ, xī chū yáng guān wú gù rén. yáng guān kě shì zuì zǎo de" hǎi guān", xuán zàng fǎ shī cóng yìn dù qǔ jīng huí lái, yě shì tōng guò yáng guān fǎn huí cháng ān chéng. yìng zhú wú rén jiàn, shí wén xià zǐ shēng. zǎo zài chūn qiū shí qī gǔ rén jiù yǐ jīng kāi shǐ xià wéi qí le. wèn qú nà de qīng rú xǔ, wèi yǒu yuán tóu huó shuǐ lái. lì shǐ shàng de míng rén dōu liú xià le zì jǐ duì dú shū de bù tóng gǎn wù. lì shǐ piān bù jǐn yǒu zhāo dài huáng dì liú xià de shī piān, hái yǒu tā men xiāng guān de gù shì, zhè piān zhāng shì lì shǐ diǎn gù zuì duō de yī běn. xī wǒ wǎng yǐ, yáng liǔ yī yī, jīn wǒ lái sī, yǔ xuě fēi fēi. cǎi wēi dàn shēng yú zhōu cháo, ér zhōu cháo yǒu yí gè sā huǎng de zhōu yōu wáng, tā liú xià le" fēng huǒ xì zhū hóu" de gù shì. xī shī ruò jiě qīng wú guó, yuè wáng wáng lái yòu shì shuí? xī shī chūn qiū shí qī, zhū hóu zhēng bà, wǔ wèi bà zhǔ dēng shàng lì shǐ de wǔ tái, ér guó jiā de miè wáng, zǒng huì yǒu rén yǐ" hóng yán huò shuǐ", jiāng zuì guò tuī gěi yí gè nǚ rén chéng dān. běn shì tóng gēn shēng, xiāng jiān hé tài jí. qī bù shī cáo cāo yǒu zhòng duō hái zi, qí zhōng cáo zhí zuì wéi yǒu cái huá, zài cáo pī dēng jī hòu, dān xīn zì jǐ de dì di cáo zhí zhēng duó wáng wèi, jiù gù yì diāo nàn tā, ràng tā zài qī bù zhī nèi yǐ" xiōng dì" wéi zhǔ tí zuò shī, què bù néng chū xiàn" xiōng dì" ér zi, fǒu zé jiù yào zhì zuì. yú shì, zhè shǒu qī bù shī dàn shēng, zhè jù jīng diǎn míng jù gèng shì liú chuán qiān gǔ, jǐng shì zhe rú jīn de wǒ men. cháng shí piān hé yè luó qún yī sè cái, fú róng xiàng liǎn liǎng biān kāi. cǎi lián qū gǔ rén yòng luó qún xíng róng měi hǎo de gū niáng, ér zài gǔ dài, sī zhì wù pǐn gōng yì jiù yǐ jīng dá dào zhuō yuè de shuǐ píng, gū niáng men chuān zhe shí shàng de luó qún, piāo yì líng dòng, chéng wéi xià rì lǐ yī mǒ qīng liáng. xiāng shū hé chǔ dá? guī yàn luò yáng biān. cì běi gù shān xià gǔ dài de shū xìn, dōu shì kào fēi qín zǒu shòu bāng zhù chuán dì de, fēi gē chuán shū hóng yàn chuán xìn huáng ěr dài huáng gǒu jì shū zhè tào bó wù gǔ shī 100 shǒu, fēn wéi 10 dà bǎn kuài: shī gē jì fǎ rì cháng shēng huó shī rén cái zǐ shān shuǐ fèng wǔ qín qí shū huà chuán tǒng jié rì lì shǐ diǎn gù xíng sè zhí yè sì shí qì xiàng huā cǎo yú chóng. yǐ màn huà kē pǔ de xíng shì zhǎn xiàn. zhè 100 shǒu shī yǐ jīng bāo hán le xiǎo xué jiē duàn bì xué bì bèi de 75 shǒu gǔ shī cí, zài qīng sōng yuè dú gāo xiào lǐ jiě de guò chéng zhōng zhǎng wò bì bèi kǎo diǎn, wú yí shì bāng hái zi xī shōu zhī shí de hǎo bāng shǒu.
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

ChatGPT专员037 ChatGPT专员037

100句最美古诗词大全(最美诗词)原文,100句最美古诗词大全(最美诗词)翻译,100句最美古诗词大全(最美诗词)赏析,100句最美古诗词大全(最美诗词)阅读答案,出自ChatGPT专员037的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。酪文诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.topdevone.com/news/169504880126289.html

诗词类别

    ChatGPT专员037的诗词

    热门名句

    热门成语