霸气诗词名句大全集(霸气和杀气的七言绝句)

作者:ChatGPT专员037 朝代:
霸气诗词名句大全集(霸气和杀气的七言绝句)原文

1.为天地立心,为生民立命。为往圣继绝学,为万世开太平。

——北宋大儒张载


2.上马击狂胡,下马草军书。

——陆游《观大散关图有感》


3.匹夫而为百世师,一言而为天下法。

——苏轼《潮州韩文公庙碑》


4.闻君有他心,拉杂摧烧之。摧烧之,当风扬其灰!

从今以往,勿复相思,相思与君绝!

——《有所思》


5.寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

——鲁迅《自题小像》


6.尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。

——杜甫《戏为六绝句》


7.一身转战三千里,一剑曾当百万师。

——王维《老将行》


8.如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?

——《孟子》


9.有笔头千字,胸中万卷,致君尧舜,此事何难。用舍由时,行藏在我,袖手何妨闲处看。

——苏轼《沁园春·孤馆灯青》


10.一笑出门去,千里落花风。

——辛弃疾《水调歌头》


11.他时若遂凌云志,敢笑黄巢不丈夫。

——《水浒传》宋江题诗


12.杀尽江南百万兵,腰间宝剑血犹腥!老僧不识英雄汉,只管哓哓问姓名。

——朱元璋《愤题和尚诘问》


13.九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。

——苏轼《六月二十日夜渡海》


14.壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

——岳飞《满江红》


15.大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。

——李白《上李邕》


16.少年侠气,交结五都雄。肝胆洞,毛发耸。立谈中,死生同,一诺千金重。

——贺铸《六州歌头》


17.十步杀一人,千里不留行。

——李白《侠客行》


18.人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

——文天祥《过零丁洋》


19.有志者、事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚; 苦心人、天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

——蒲松龄撰自勉联


20.人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。

——李白《将进酒》


21.我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

——谭嗣同


22.黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

——王昌龄《从军行七首·其四》


23.大丈夫生于乱世,当带三尺剑立不世之功;今所志未遂,奈何死乎!

——《三国演义》


24.楚虽三户,亡秦必楚。

——《史记》


25.使我有身后名,不如即时一杯酒。

——《晋书·文苑列传·张翰》


26.虽千万人,吾往矣。

——《孟子》


27.明犯强汉者,虽远必诛。

——《汉书》


28.满堂花醉三千客,一剑霜寒十四州。

——贯休


29.两脚踢翻尘世界,一肩挑尽世间愁。

——《绝命诗》


30.愿随夫子天坛上,闲与仙人扫落花。

——李白


31.吾生梦幻间,何事绁尘羁。

——陶渊明


32.旁人笑我太疏狂,疏又何妨,狂又何妨。

——刘克庄


33.鲸饮未吞海,剑气已横秋。

——辛弃疾


34.水通南国三千里,气压江城十四州。

——李清照

霸气诗词名句大全集(霸气和杀气的七言绝句)拼音解读
1. wèi tiān dì lì xīn, wéi shēng mín lì mìng. wèi wǎng shèng jì jué xué, wèi wàn shì kāi tài píng. běi sòng dà rú zhāng zài 2. shàng mǎ jī kuáng hú, xià mǎ cǎo jūn shū. lù yóu guān dà sàn guān tú yǒu gǎn 3. pǐ fū ér wèi bǎi shì shī, yī yán ér wèi tiān xià fǎ. sū shì cháo zhōu hán wén gōng miào bēi 4. wén jūn yǒu tā xīn, lā zá cuī shāo zhī. cuī shāo zhī, dāng fēng yáng qí huī! cóng jīn yǐ wǎng, wù fù xiāng sī, xiāng sī yǔ jūn jué! yǒu suǒ sī 5. jì yì hán xīng quán bù chá, wǒ yǐ wǒ xuè jiàn xuān yuán. lǔ xùn zì tí xiǎo xiàng 6. ěr cáo shēn yǔ míng jù miè, bù fèi jiāng hé wàn gǔ liú. dù fǔ xì wèi liù jué jù 7. yī shēn zhuǎn zhàn sān qiān lǐ, yī jiàn céng dāng bǎi wàn shī. wáng wéi lǎo jiàng xíng 8. rú yù píng zhì tiān xià, dāng jīn zhī shì, shě wǒ qí shuí yě? mèng zǐ 9. yǒu bǐ tóu qiān zì, xiōng zhōng wàn juàn, zhì jūn yáo shùn, cǐ shì hé nán. yòng shě yóu shí, xíng cáng zài wǒ, xiù shǒu hé fáng xián chù kàn. sū shì qìn yuán chūn gū guǎn dēng qīng 10. yī xiào chū mén qù, qiān lǐ luò huā fēng. xīn qì jí shuǐ diào gē tóu 11. tā shí ruò suì líng yún zhì, gǎn xiào huáng cháo bù zhàng fū. shuǐ hǔ zhuàn sòng jiāng tí shī 12. shā jǐn jiāng nán bǎi wàn bīng, yāo jiān bǎo jiàn xuè yóu xīng! lǎo sēng bù shí yīng xióng hàn, zhǐ guǎn xiāo xiāo wèn xìng míng. zhū yuán zhāng fèn tí hé shàng jié wèn 13. jiǔ sǐ nán huāng wú bù hèn, zī yóu qí jué guān píng shēng. sū shì liù yuè èr shí rì yè dù hǎi 14. zhuàng zhì jī cān hú lǔ ròu, xiào tán kě yǐn xiōng nú xuè. dài cóng tóu shōu shí jiù shān hé, cháo tiān què. yuè fēi mǎn jiāng hóng 15. dà péng yī rì tóng fēng qǐ, fú yáo zhí shàng jiǔ wàn lǐ. lǐ bái shàng lǐ yōng 16. shào nián xiá qì, jiāo jié wǔ dōu xióng. gān dǎn dòng, máo fà sǒng. lì tán zhōng, sǐ shēng tóng, yī nuò qiān jīn zhòng. hè zhù liù zhōu gē tóu 17. shí bù shā yī rén, qiān lǐ bù liú xíng. lǐ bái xiá kè xíng 18. rén shēng zì gǔ shuí wú sǐ, liú qǔ dān xīn zhào hàn qīng. wén tiān xiáng guò líng dīng yáng 19. yǒu zhì zhě shì jìng chéng, pò fǔ chén zhōu, bǎi èr qín guān zhōng shǔ chǔ kǔ xīn rén tiān bù fù, wò xīn cháng dǎn, sān qiān yuè jiǎ kě tūn wú. pú sōng líng zhuàn zì miǎn lián 20. rén shēng de yì xū jìn huān, mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè. tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng, qiān jīn sàn jìn hái fù lái. lǐ bái qiāng jìn jiǔ 21. wǒ zì héng dāo xiàng tiān xiào, qù liú gān dǎn liǎng kūn lún. tán sì tóng 22. huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ, bù pò lóu lán zhōng bù hái. wáng chāng líng cóng jūn xíng qī shǒu qí sì 23. dà zhàng fū shēng yú luàn shì, dāng dài sān chǐ jiàn lì bù shì zhī gōng jīn suǒ zhì wèi suì, nài hé sǐ hū! sān guó yǎn yì 24. chǔ suī sān hù, wáng qín bì chǔ. shǐ jì 25. shǐ wǒ yǒu shēn hòu míng, bù rú jí shí yī bēi jiǔ. jìn shū wén yuàn liè zhuàn zhāng hàn 26. suī qiān wàn rén, wú wǎng yǐ. mèng zǐ 27. míng fàn qiáng hàn zhě, suī yuǎn bì zhū. hàn shū 28. mǎn táng huā zuì sān qiān kè, yī jiàn shuāng hán shí sì zhōu. guàn xiū 29. liǎng jiǎo tī fān chén shì jiè, yī jiān tiāo jǐn shì jiān chóu. jué mìng shī 30. yuàn suí fū zǐ tiān tán shàng, xián yǔ xiān rén sǎo luò huā. lǐ bái 31. wú shēng mèng huàn jiān, hé shì xiè chén jī. táo yuān míng 32. páng rén xiào wǒ tài shū kuáng, shū yòu hé fáng, kuáng yòu hé fáng. liú kè zhuāng 33. jīng yǐn wèi tūn hǎi, jiàn qì yǐ héng qiū. xīn qì jí 34. shuǐ tōng nán guó sān qiān lǐ, qì yā jiāng chéng shí sì zhōu. lǐ qīng zhào
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

ChatGPT专员037 ChatGPT专员037

霸气诗词名句大全集(霸气和杀气的七言绝句)原文,霸气诗词名句大全集(霸气和杀气的七言绝句)翻译,霸气诗词名句大全集(霸气和杀气的七言绝句)赏析,霸气诗词名句大全集(霸气和杀气的七言绝句)阅读答案,出自ChatGPT专员037的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。酪文诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.topdevone.com/news/169416610520954.html

诗词类别

    ChatGPT专员037的诗词

    热门名句

    热门成语