生僻唯美的古诗词(冷僻但唯美的古诗五言)

作者:ChatGPT专员037 朝代:
生僻唯美的古诗词(冷僻但唯美的古诗五言)原文

在我国古典诗歌中,有一首诗是公认的最难索解的作品之一,它便是唐代诗人李商隐的经典作品《锦瑟》。诗家素有“一篇《锦瑟》解人难”的慨叹,也就是说让人百思不得其解。虽然它的诗题为“锦瑟”,但并不是一首咏物诗,只不过是按古诗的惯例以篇首二字为题而已,它实际上还是一首借瑟以隐藏题目的无题诗。故有人说它是写给令狐楚家一个叫“锦瑟”的侍女的爱情诗,有人说是给故去的妻子王氏的悼亡诗,还有影射政治、自叙诗歌创作等多种说法。

虽然对于它是一首什么诗,至今百思不得其解,但是它全篇56字无一生僻,却可以让我们从中体会到李商隐的思想感情。《锦瑟》是李商隐创作的一首七言律诗。在这首诗中,他大量借用了庄生梦蝶、杜鹃啼血、沧海珠泪等典故,追忆了青春年华,伤感人生的短暂,寄托了失落惆怅的心情。全诗词藻华美,含蓄深沉,是一首情真意切的千古名作。下面我们便来一起欣赏这首《锦瑟》:

锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。

庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。

沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。

此情可待成追忆,只是当时已惘然。

首联“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”,意思是说:精美的瑟为什么要有五十根弦,这一弦一柱都叫我追忆青春年华。众所周知,琴有三弦、五弦,筝有十三弦,而瑟却有五十弦。可见这里生动地表现出了李商隐对青春年华逝去的哀伤。同时,首联也总领全文,下面三联都是在追忆美好的青春。但美好的事物总是短暂,故令李商隐失落惆怅。

颔联“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”,则是连用了庄生梦蝶、杜鹃啼血两个典故。意思是说:庄周梦见自己身化为蝶,翩翩起舞,醒来后却不知自己梦见了蝴蝶?还是自己出现在了蝴蝶的梦中?周朝末年蜀地的君主杜宇,在死后魂化为鸟,暮春啼苦,至于口中流血,其声哀怨凄悲,动人心腑,名为杜鹃。虚缈的梦境,杜鹃的凄音,无不表现了李商隐无限的悲感和难言的冤愤。

颈联“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”,则继续引用了沧海珠泪、良玉生烟的典故。意思是说:皎月落于沧海之间,鲛人流下了滴滴眼泪,蓝田日暖,玉石才能够化作青烟。“珠有泪”,即珠生于蚌,蚌在于海,泪用珠来比喻,生动形象。而鲛人流泪成珠,是海中的奇景。“玉生烟”,指古人认为宝物一般都有一种目力所不能见的光气。

尾联“此情可待成追忆,只是当时已惘然”,意思是说:此情此景为什么要现在才追忆,只是因为当时心中是一片茫然。这里的“此情”与首联中的“华年”遥相呼应,表达的是李商隐对青春易逝、碌碌无为的悔恨之意。但倘若这首诗作为爱情诗或悼亡诗来看,未免又有遗憾、无可奈何之意。

综观李商隐的这首诗,虽然百思不得其解,但是它的情感却是情真意切,感人至深,不失为一首写情的千古名作。读完这首诗后,你觉得它是一首什么类型的诗呢?

图片来自网络,版权归原作者所有

生僻唯美的古诗词(冷僻但唯美的古诗五言)拼音解读
zài wǒ guó gǔ diǎn shī gē zhōng, yǒu yī shǒu shī shì gōng rèn de zuì nán suǒ jiě de zuò pǐn zhī yī, tā biàn shì táng dài shī rén lǐ shāng yǐn de jīng diǎn zuò pǐn jǐn sè. shī jiā sù yǒu" yī piān jǐn sè jiě rén nán" de kǎi tàn, yě jiù shì shuō ràng rén bǎi sī bù dé qí jiě. suī rán tā de shī tí wèi" jǐn sè", dàn bìng bú shì yī shǒu yǒng wù shī, zhǐ bù guò shì àn gǔ shī de guàn lì yǐ piān shǒu èr zì wèi tí ér yǐ, tā shí jì shang hái shì yī shǒu jiè sè yǐ yǐn cáng tí mù dì wú tí shī. gù yǒu rén shuō tā shì xiě gěi líng hú chǔ jiā yí gè jiào" jǐn sè" de shì nǚ de ài qíng shī, yǒu rén shuō shì gěi gù qù de qī zǐ wáng shì de dào wáng shī, hái yǒu yǐng shè zhèng zhì zì xù shī gē chuàng zuò děng duō zhǒng shuō fǎ. suī rán duì yú tā shì yī shǒu shén me shī, zhì jīn bǎi sī bù dé qí jiě, dàn shì tā quán piān 56 zì wú yī shēng pì, què kě yǐ ràng wǒ men cóng zhōng tǐ huì dào lǐ shāng yǐn de sī xiǎng gǎn qíng. jǐn sè shì lǐ shāng yǐn chuàng zuò de yī shǒu qī yán lǜ shī. zài zhè shǒu shī zhōng, tā dà liàng jiè yòng le zhuāng shēng mèng dié dù juān tí xuè cāng hǎi zhū lèi děng diǎn gù, zhuī yì le qīng chūn nián huá, shāng gǎn rén shēng de duǎn zàn, jì tuō le shī luò chóu chàng de xīn qíng. quán shī cí zǎo huá měi, hán xù shēn chén, shì yī shǒu qíng zhēn yì qiè de qiān gǔ míng zuò. xià miàn wǒ men biàn lái yì qǐ xīn shǎng zhè shǒu jǐn sè: jǐn sè wú duān wǔ shí xián, yī xián yī zhù sī huá nián. zhuāng shēng xiǎo mèng mí hú dié, wàng dì chūn xīn tuō dù juān. cāng hǎi yuè míng zhū yǒu lèi, lán tián rì nuǎn yù shēng yān. cǐ qíng kě dài chéng zhuī yì, zhǐ shì dāng shí yǐ wǎng rán. shǒu lián" jǐn sè wú duān wǔ shí xián, yī xián yī zhù sī huá nián", yì sī shì shuō: jīng měi dí sè wèi shén me yào yǒu wǔ shí gēn xián, zhè yī xián yī zhù dōu jiào wǒ zhuī yì qīng chūn nián huá. zhòng suǒ zhōu zhī, qín yǒu sān xián wǔ xián, zhēng yǒu shí sān xián, ér sè què yǒu wǔ shí xián. kě jiàn zhè lǐ shēng dòng dì biǎo xiàn chū le lǐ shāng yǐn duì qīng chūn nián huá shì qù de āi shāng. tóng shí, shǒu lián yě zǒng lǐng quán wén, xià miàn sān lián dōu shì zài zhuī yì měi hǎo de qīng chūn. dàn měi hǎo de shì wù zǒng shì duǎn zàn, gù lìng lǐ shāng yǐn shī luò chóu chàng. hàn lián" zhuāng shēng xiǎo mèng mí hú dié, wàng dì chūn xīn tuō dù juān", zé shì lián yòng le zhuāng shēng mèng dié dù juān tí xuè liǎng gè diǎn gù. yì sī shì shuō: zhuāng zhōu mèng jiàn zì jǐ shēn huà wéi dié, piān piān qǐ wǔ, xǐng lái hòu què bù zhī zì jǐ mèng jiàn le hú dié? hái shì zì jǐ chū xiàn zài le hú dié de mèng zhōng? zhōu cháo mò nián shǔ dì de jūn zhǔ dù yǔ, zài sǐ hòu hún huà wéi niǎo, mù chūn tí kǔ, zhì yú kǒu zhōng liú xiě, qí shēng āi yuàn qī bēi, dòng rén xīn fǔ, míng wéi dù juān. xū miǎo de mèng jìng, dù juān de qī yīn, wú bù biǎo xiàn le lǐ shāng yǐn wú xiàn de bēi gǎn hé nán yán de yuān fèn. jǐng lián" cāng hǎi yuè míng zhū yǒu lèi, lán tián rì nuǎn yù shēng yān", zé jì xù yǐn yòng le cāng hǎi zhū lèi liáng yù shēng yān de diǎn gù. yì sī shì shuō: jiǎo yuè luò yú cāng hǎi zhī jiān, jiāo rén liú xià le dī dī yǎn lèi, lán tián rì nuǎn, yù shí cái néng gòu huà zuò qīng yān." zhū yǒu lèi", jí zhū shēng yú bàng, bàng zài yú hǎi, lèi yòng zhū lái bǐ yù, shēng dòng xíng xiàng. ér jiāo rén liú lèi chéng zhū, shì hǎi zhōng de qí jǐng." yù shēng yān", zhǐ gǔ rén rèn wéi bǎo wù yì bān dōu yǒu yī zhǒng mù lì suǒ bù néng jiàn de guāng qì. wěi lián" cǐ qíng kě dài chéng zhuī yì, zhǐ shì dāng shí yǐ wǎng rán", yì sī shì shuō: cǐ qíng cǐ jǐng wèi shén me yào xiàn zài cái zhuī yì, zhǐ shì yīn wèi dāng shí xīn zhōng shì yī piàn máng rán. zhè lǐ de" cǐ qíng" yǔ shǒu lián zhōng de" huá nián" yáo xiāng hū yìng, biǎo dá de shì lǐ shāng yǐn duì qīng chūn yì shì lù lù wú wéi de huǐ hèn zhī yì. dàn tǎng ruò zhè shǒu shī zuò wéi ài qíng shī huò dào wáng shī lái kàn, wèi miǎn yòu yǒu yí hàn wú kě nài hé zhī yì. zōng guān lǐ shāng yǐn de zhè shǒu shī, suī rán bǎi sī bù dé qí jiě, dàn shì tā de qíng gǎn què shì qíng zhēn yì qiè, gǎn rén zhì shēn, bù shī wéi yī shǒu xiě qíng de qiān gǔ míng zuò. dú wán zhè shǒu shī hòu, nǐ jué de tā shì yī shǒu shén me lèi xíng de shī ne? tú piàn lái zì wǎng luò, bǎn quán guī yuán zuò zhě suǒ yǒu
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

ChatGPT专员037 ChatGPT专员037

生僻唯美的古诗词(冷僻但唯美的古诗五言)原文,生僻唯美的古诗词(冷僻但唯美的古诗五言)翻译,生僻唯美的古诗词(冷僻但唯美的古诗五言)赏析,生僻唯美的古诗词(冷僻但唯美的古诗五言)阅读答案,出自ChatGPT专员037的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。酪文诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.topdevone.com/news/169407980820448.html

诗词类别

    ChatGPT专员037的诗词

    热门名句

    热门成语