古风内涵带树木女孩名字大全(好听的带树的男孩名字)

作者:ChatGPT专员037 朝代:
古风内涵带树木女孩名字大全(好听的带树的男孩名字)原文


楸(此图来源于网络)

(唐)韩愈

史征波鉴赏

【走近作者】

韩愈(768——824),字退之,唐时邓州河阳(今河南孟县)人。其早年成为孤儿,由其兄嫂抚养。勤学苦修,贞元八年(792)进士及第,曾先后任宣武及宁武节度使判官。贞元十九年(803)任监察御史,因上书请免徭赋而被贬为阳山令。唐宪宗元和十二年(817)升任刑部侍郎,因上书谏迎佛骨,被贬为潮州刺史。唐穆宗时,先后任国子监祭酒、兵部及吏部侍郎,卒于官任。他贯通六经百家,是唐代古文运动的领袖,反对六朝以来的文风,倡导散体,文笔雄浑,气势磅礴,为后世古文家所效法。他的散文被列为“唐宋八大家”之一,与柳宗元并称为“韩柳”。其诗笔力雄健,追求新奇,对宋诗影响很大。因其世居颖川,其常据先世郡望自称昌黎人,门人李汉编其诗文,便命名为《昌黎先生集》。

【名作在线】

几岁生成为大树,一朝缠绕困长藤。

谁人与脱青罗帔①,看吐高花万万层。

【难点诠注】

① 青罗帔(bèi):青色的披肩,这里指缠绕在楸树上的青藤。

【鉴赏导航】

这首诗劝诫人们要给人才的成长创造宽松的外部环境。楸树是乔木,是很好的生活和建筑用材。显然,诗中的楸树不仅是有用之材的象征,而且是诗人的化身。全诗采用的是叙述和议论的笔法,情真意切,感人至深。诗的立意也很有针对性,切中了诗人所在年代的时弊。在韩愈生活的时代里,嫉贤妒能,埋没人才,明珠投暗,英雄无用武之地者,比比皆是。这样的社会环境,无法使人才脱颖而出,造成了人才的严重埋没和极大伤害。韩愈深受其苦,有感而发,一方面表达了自己的被困之苦;另一方面,劝告世人为人才解“困”。诗的前两句为叙述,后两句为抒情。“几岁生成为大树”,说明了楸树从小到大成长之艰难。“几岁”,是个未知数,强调了楸树长大不易。经过多少年的成长,楸树终于长大了。可是,它并未成材,它需要进一步的成长,进而展示它的才华。“一朝缠绕困长藤”,是说在一个早晨,楸树被困于青藤缠绕,它受到了限制,受到了束缚,受到了压抑。“一朝”,对应“几岁”,说明楸树长大之难,被困之易。那么,束缚“楸树”的青藤到底是什么呢?是不利于人才成长的社会制度,是拘囿人才的用人制度,是滞后桎梏的教育制度,是嫉贤妒能之流的攻击排挤行为。诗人并没有揭开“长藤”的真面目,他只是提出问题,让读者去思去想。诗的第三句写诗人对世人的呼吁和劝诫。有谁能够解脱楸树身上的长藤呢?第四句接着写解“困”之后楸树真正的成材,展示风采,即为人才松梆后,人才进一步发展,真正成才,展现才华。“高花万万层”,说明楸树干之高颀,花朵之繁茂,寓示着人才才华横溢,确实不同凡俗。诗人在劝诫,在呼吁,在呐喊。可是,在那样的社会里,社会制度本身就是一片僵土,人才又怎能真正成才,真正施展才华呢?

(此作初载史征波《静波轩雏集》第三卷,2010年西安出版社出版。作者鉴赏时参考了有关资料,在此向相关作者表示谢意并致敬!由于时隔太久,已记不清参考资料名目,恕不一一列出。著作权所有,侵权必究)

古风内涵带树木女孩名字大全(好听的带树的男孩名字)拼音解读
qiū cǐ tú lái yuán yú wǎng luò qiū táng hán yù shǐ zhēng bō jiàn shǎng zǒu jìn zuò zhě hán yù 768 824, zì tuì zhī, táng shí dèng zhōu hé yáng jīn hé nán mèng xiàn rén. qí zǎo nián chéng wéi gū ér, yóu qí xiōng sǎo fǔ yǎng. qín xué kǔ xiū, zhēn yuán bā nián 792 jìn shì jí dì, céng xiān hòu rèn xuān wǔ jí níng wǔ jié dù shǐ pàn guān. zhēn yuán shí jiǔ nián 803 rèn jiān chá yù shǐ, yīn shàng shū qǐng miǎn yáo fù ér bèi biǎn wèi yáng shān lìng. táng xiàn zōng yuán hé shí èr nián 817 shēng rèn xíng bù shì láng, yīn shàng shū jiàn yíng fó gǔ, bèi biǎn wèi cháo zhōu cì shǐ. táng mù zōng shí, xiān hòu rèn guó zǐ jiàn jì jiǔ bīng bù jí lì bù shì láng, zú yú guān rèn. tā guàn tōng liù jīng bǎi jiā, shì táng dài gǔ wén yùn dòng de lǐng xiù, fǎn duì liù cháo yǐ lái de wén fēng, chàng dǎo sǎn tǐ, wén bǐ xióng hún, qì shì páng bó, wèi hòu shì gǔ wén jiā suǒ xiào fǎ. tā de sǎn wén bèi liè wéi" táng sòng bā dà jiā" zhī yī, yǔ liǔ zōng yuán bìng chēng wéi" hán liǔ". qí shī bǐ lì xióng jiàn, zhuī qiú xīn qí, duì sòng shī yǐng xiǎng hěn dà. yīn qí shì jū yǐng chuān, qí cháng jù xiān shì jùn wàng zì chēng chāng lí rén, mén rén lǐ hàn biān qí shī wén, biàn mìng míng wèi chāng lí xiān shēng jí. míng zuò zài xiàn jǐ suì shēng chéng wéi dà shù, yī zhāo chán rào kùn zhǎng téng. shuí rén yǔ tuō qīng luó pèi, kàn tǔ gāo huā wàn wàn céng. nán diǎn quán zhù qīng luó pèi b i: qīng sè de pī jiān, zhè lǐ zhǐ chán rào zài qiū shù shàng de qīng téng. jiàn shǎng dǎo háng zhè shǒu shī quàn jiè rén men yào gěi rén cái de chéng zhǎng chuàng zào kuān sōng de wài bù huán jìng. qiū shù shì qiáo mù, shì hěn hǎo de shēng huó hé jiàn zhù yòng cái. xiǎn rán, shī zhōng de qiū shù bù jǐn shì yǒu yòng zhī cái de xiàng zhēng, ér qiě shì shī rén de huà shēn. quán shī cǎi yòng de shì xù shù hé yì lùn de bǐ fǎ, qíng zhēn yì qiè, gǎn rén zhì shēn. shī de lì yì yě hěn yǒu zhēn duì xìng, qiè zhòng le shī rén suǒ zài nián dài de shí bì. zài hán yù shēng huó de shí dài lǐ, jí xián dù néng, mái mò rén cái, míng zhū tóu àn, yīng xióng wú yòng wǔ zhī dì zhě, bǐ bǐ jiē shì. zhè yàng de shè huì huán jìng, wú fǎ shǐ rén cái tuō yǐng ér chū, zào chéng le rén cái de yán zhòng mái mò hé jí dà shāng hài. hán yù shēn shòu qí kǔ, yǒu gǎn ér fā, yī fāng miàn biǎo dá le zì jǐ de bèi kùn zhī kǔ lìng yī fāng miàn, quàn gào shì rén wéi rén cái jiě" kùn". shī de qián liǎng jù wèi xù shù, hòu liǎng jù wèi shū qíng." jǐ suì shēng chéng wéi dà shù", shuō míng liǎo qiū shù cóng xiǎo dào dà chéng zhǎng zhī jiān nán." jǐ suì", shì gè wèi zhī shù, qiáng diào le qiū shù zhǎng dà bù yì. jīng guò duō shào nián de chéng zhǎng, qiū shù zhōng yú zhǎng dà le. kě shì, tā bìng wèi chéng cái, tā xū yào jìn yī bù de chéng zhǎng, jìn ér zhǎn shì tā de cái huá." yī zhāo chán rào kùn zhǎng téng", shì shuō zài yí gè zǎo chén, qiū shù bèi kùn yú qīng téng chán rào, tā shòu dào le xiàn zhì, shòu dào le shù fù, shòu dào le yā yì." yī zhāo", duì yìng" jǐ suì", shuō míng qiū shù zhǎng dà zhī nán, bèi kùn zhī yì. nà me, shù fù" qiū shù" de qīng téng dào dǐ shì shén me ne? shì bù lì yú rén cái chéng zhǎng de shè huì zhì dù, shì jū yòu rén cái de yòng rén zhì dù, shì zhì hòu zhì gù de jiào yù zhì dù, shì jí xián dù néng zhī liú de gōng jī pái jǐ xíng wéi. shī rén bìng méi yǒu jiē kāi" zhǎng téng" dí zhēn miàn mù, tā zhǐ shì tí chū wèn tí, ràng dú zhě qù sī qù xiǎng. shī de dì sān jù xiě shī rén duì shì rén de hū yù hé quàn jiè. yǒu shuí néng gòu jiě tuō qiū shù shēn shàng de zhǎng téng ne? dì sì jù jiē zhe xiě jiě" kùn" zhī hòu qiū shù zhēn zhèng de chéng cái, zhǎn shì fēng cǎi, jí wéi rén cái sōng bāng hòu, rén cái jìn yī bù fā zhǎn, zhēn zhèng chéng cái, zhǎn xiàn cái huá." gāo huā wàn wàn céng", shuō míng qiū shù gàn zhī gāo qí, huā duǒ zhī fán mào, yù shì zhe rén cái cái huá héng yì, què shí bù tóng fán sú. shī rén zài quàn jiè, zài hū yù, zài nà hǎn. kě shì, zài nà yàng de shè huì lǐ, shè huì zhì dù běn shēn jiù shì yī piàn jiāng tǔ, rén cái yòu zěn néng zhēn zhèng chéng cái, zhēn zhèng shī zhǎn cái huá ne? cǐ zuò chū zài shǐ zhēng bō jìng bō xuān chú jí dì sān juǎn, 2010 nián xī ān chū bǎn shè chū bǎn. zuò zhě jiàn shǎng shí cān kǎo le yǒu guān zī liào, zài cǐ xiàng xiāng guān zuò zhě biǎo shì xiè yì bìng zhì jìng! yóu yú shí gé tài jiǔ, yǐ jì bù qīng cān kǎo zī liào míng mù, shù bù yī yī liè chū. zhù zuò quán suǒ yǒu, qīn quán bì jiū
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

ChatGPT专员037 ChatGPT专员037

古风内涵带树木女孩名字大全(好听的带树的男孩名字)原文,古风内涵带树木女孩名字大全(好听的带树的男孩名字)翻译,古风内涵带树木女孩名字大全(好听的带树的男孩名字)赏析,古风内涵带树木女孩名字大全(好听的带树的男孩名字)阅读答案,出自ChatGPT专员037的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。酪文诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.topdevone.com/news/169336246414555.html

诗词类别

    ChatGPT专员037的诗词

    热门名句

    热门成语