百无一用是书生出自哪个典故(百无一用是书生怎么理解)

作者:ChatGPT专员037 朝代:
百无一用是书生出自哪个典故(百无一用是书生怎么理解)原文

在中国浩瀚的历史长河中,总有些被人断章取义的名言。“百无一用是书生”就是其中一例。这句萦绕在中国人案头的“醒世格言”,时常被拿来伤害读书人的阅读兴趣,传递灰色情绪。

事实上,中国人历史上一直将耕读传家奉为至上家风,这种“读书无用论”却是如何演变出来的?最早出自谁之口?为什么要这么说呢?我们应当回到当时的语境及背景下去看,正本清源。

这句诗的作者黄仲则是清代乾隆年间诗人,翻开《清史稿》,才知他幼时丧父,少年丧兄,诗负盛名却屡试不第,为谋生计,一生颠沛流离,怀才不遇,35岁就客死他乡。钱钟书写《围城》还不忘提一提他所代表的乾嘉习气。

也许是因为自幼坎坷,黄仲则比同龄人要早熟。这句“百无一用是书生”出自他17岁时候的一篇习作《杂感》:

仙佛茫茫两未成,只知独夜不平鸣。

风蓬飘尽悲歌气,泥絮沾来薄幸名。

十有九人堪白眼,百无—用是书生。

莫因诗卷愁成谶,春鸟秋虫自作声。

首联和颔联都表达了一个意思,满腹才华却考不上功名,情绪低落,独自飘零。17岁的阳光少年对未来充满梦想,但现实中内心充满悲苦,于是写诗抒发胸中不平之气。发完一通牢骚之后开始说“十有九人堪白眼,百无一用是书生”。说穿了,这是一个恃才傲物的少年郎自嘲自讽的话,也就是一时气话。陆游也曾说自己“此身合是诗人未”,苏东坡更是痛感“人生识字忧患始”。你敢说苏轼和陆游百无一用吗?

像某年轻作家一样年少轻狂对读书发发牢骚不算什么本事,高考没考好就说读书有啥用多半是酸葡萄心理,黄仲则能为历史铭记,功力全在尾联——“莫因诗卷愁成谶,春鸟秋虫自作声。”鸟可以鸣春,虫可以鸣秋。没人听我唱歌,我做我自己的观众。貌似颓唐其实洒脱。

乾嘉时期考据学盛行,以学问、典故、古辞为能的“学人之诗”成为诗坛主流。黄仲则的诗是当时翘楚。这样一位诗坛大家不得志的时候感叹一句“读书无用”被后人拿来当作对读书的鄙薄,实在乌龙。

其实,中国传统主流文化对读书一直是带有崇高敬意的。古人认为文字是有灵魂的,不能随便焚烧,因此建了敬字亭。据《淮南子》记载,当年仓颉造字时,天雨粟,鬼夜哭。

中国历史上劝人读书的文章典故浩如烟海。《颜氏家训》勉学篇说,自古贤王圣帝还需勤奋学习,更何况是普通百姓呢?三国时孙权劝大将吕蒙平常多看看书,吕蒙以军中事务繁忙为由推脱,孙权说你忙得过我吗,我都抽出时间来看看书。钱钟书80岁高龄依然手不释卷,出中入西,博通西语六七门,留下数千万言手稿集,渊深如海,读书之多当远迈前贤。

中国人习惯自谦,尤其文人,黄仲则之流平常饱读诗书,偶尔“撒娇卖萌”说“读书没用”那也是“情绪话”,不能当真,最后还不是继续著述文章嘛。试问,我们这些凡夫俗子书也没读几本,又有什么资格说“百无一用是书生”呢?

转自:共产党员网

来源:新华网


(了解更多反邪教知识,传播社会正能量,请关注我们微信公众号“太白剑”、微博“宝鸡反邪教”、网站秦岭雪“http://qinlingxue.com/”)

百无一用是书生出自哪个典故(百无一用是书生怎么理解)拼音解读
zài zhōng guó hào hàn de lì shǐ cháng hé zhōng, zǒng yǒu xiē bèi rén duàn zhāng qǔ yì de míng yán." bǎi wú yī yòng shì shū shēng" jiù shì qí zhōng yī lì. zhè jù yíng rào zài zhōng guó rén àn tóu de" xǐng shì gé yán", shí cháng bèi ná lái shāng hài dú shū rén de yuè dú xìng qù, chuán dì huī sè qíng xù. shì shí shàng, zhōng guó rén lì shǐ shàng yī zhí jiāng gēng dú chuán jiā fèng wèi zhì shàng jiā fēng, zhè zhǒng" dú shū wú yòng lùn" què shì rú hé yǎn biàn chū lái de? zuì zǎo chū zì shuí zhī kǒu? wèi shén me yào zhè me shuō ne? wǒ men yīng dāng huí dào dāng shí de yǔ jìng jí bèi jǐng xià qù kàn, zhèng běn qīng yuán. zhè jù shī de zuò zhě huáng zhòng zé shì qīng dài qián lóng nián jiān shī rén, fān kāi qīng shǐ gǎo, cái zhī tā yòu shí sàng fù, shào nián sàng xiōng, shī fù shèng míng què lǚ shì bù dì, wèi móu shēng jì, yī shēng diān pèi liú lí, huái cái bù yù, 35 suì jiù kè sǐ tā xiāng. qián zhōng shū xiě wéi chéng hái bù wàng tí yī tí tā suǒ dài biǎo de qián jiā xí qì. yě xǔ shì yīn wèi zì yòu kǎn kě, huáng zhòng zé bǐ tóng líng rén yào zǎo shú. zhè jù" bǎi wú yī yòng shì shū shēng" chū zì tā 17 suì shí hòu de yī piān xí zuò zá gǎn: xiān fó máng máng liǎng wèi chéng, zhǐ zhī dú yè bù píng míng. fēng péng piāo jǐn bēi gē qì, ní xù zhān lái bó xìng míng. shí yǒu jiǔ rén kān bái yǎn, bǎi wú yòng shì shū shēng. mò yīn shī juàn chóu chéng chèn, chūn niǎo qiū chóng zì zuò shēng. shǒu lián hé hàn lián dōu biǎo dá le yí gè yì sī, mǎn fù cái huá què kǎo bù shàng gōng míng, qíng xù dī luò, dú zì piāo líng. 17 suì de yáng guāng shào nián duì wèi lái chōng mǎn mèng xiǎng, dàn xiàn shí zhōng nèi xīn chōng mǎn bēi kǔ, yú shì xiě shī shū fā xiōng zhōng bù píng zhī qì. fā wán yī tòng láo sāo zhī hòu kāi shǐ shuō" shí yǒu jiǔ rén kān bái yǎn, bǎi wú yī yòng shì shū shēng". shuō chuān le, zhè shì yí gè shì cái ào wù de shào nián láng zì cháo zì fěng de huà, yě jiù shì yī shí qì huà. lù yóu yě céng shuō zì jǐ" cǐ shēn hé shì shī rén wèi", sū dōng pō gèng shì tòng gǎn" rén shēng shí zì yōu huàn shǐ". nǐ gǎn shuō sū shì hé lù yóu bǎi wú yī yòng ma? xiàng mǒu nián qīng zuò jiā yí yàng nián shào qīng kuáng duì dú shū fā fā láo sāo bù suàn shén me běn shì, gāo kǎo méi kǎo hǎo jiù shuō dú shū yǒu shà yòng duō bàn shì suān pú táo xīn lǐ, huáng zhòng zé néng wéi lì shǐ míng jì, gōng lì quán zài wěi lián" mò yīn shī juàn chóu chéng chèn, chūn niǎo qiū chóng zì zuò shēng." niǎo kě yǐ míng chūn, chóng kě yǐ míng qiū. méi rén tīng wǒ chàng gē, wǒ zuò wǒ zì jǐ de guān zhòng. mào sì tuí táng qí shí sǎ tuō. qián jiā shí qī kǎo jù xué shèng xíng, yǐ xué wèn diǎn gù gǔ cí wèi néng de" xué rén zhī shī" chéng wéi shī tán zhǔ liú. huáng zhòng zé de shī shì dāng shí qiáo chǔ. zhè yàng yī wèi shī tán dà jiā bù dé zhì de shí hòu gǎn tàn yī jù" dú shū wú yòng" bèi hòu rén ná lái dàng zuò duì dú shū de bǐ bó, shí zài wū lóng. qí shí, zhōng guó chuán tǒng zhǔ liú wén huà duì dú shū yī zhí shì dài yǒu chóng gāo jìng yì de. gǔ rén rèn wéi wén zì shì yǒu líng hún de, bù néng suí biàn fén shāo, yīn cǐ jiàn le jìng zì tíng. jù huái nán zǐ jì zǎi, dāng nián cāng jié zào zì shí, tiān yù sù, guǐ yè kū. zhōng guó lì shǐ shàng quàn rén dú shū de wén zhāng diǎn gù hào rú yān hǎi. yán shì jiā xùn miǎn xué piān shuō, zì gǔ xián wáng shèng dì hái xū qín fèn xué xí, gèng hé kuàng shì pǔ tōng bǎi xìng ne? sān guó shí sūn quán quàn dà jiàng lǚ méng píng cháng duō kàn kàn shū, lǚ méng yǐ jūn zhōng shì wù fán máng wèi yóu tuī tuō, sūn quán shuō nǐ máng dé guò wǒ ma, wǒ dōu chōu chū shí jiān lái kàn kàn shū. qián zhōng shū 80 suì gāo líng yī rán shǒu bù shì juàn, chū zhōng rù xī, bó tōng xī yǔ liù qī mén, liú xià shù qiān wàn yán shǒu gǎo jí, yuān shēn rú hǎi, dú shū zhī duō dāng yuǎn mài qián xián. zhōng guó rén xí guàn zì qiān, yóu qí wén rén, huáng zhòng zé zhī liú píng cháng bǎo dú shī shū, ǒu ěr" sā jiāo mài méng" shuō" dú shū méi yòng" nà yě shì" qíng xù huà", bù néng dàng zhēn, zuì hòu hái bú shì jì xù zhù shù wén zhāng ma. shì wèn, wǒ men zhèi xiē fán fū sú zǐ shū yě méi dú jǐ běn, yòu yǒu shén me zī gé shuō" bǎi wú yī yòng shì shū shēng" ne? zhuǎn zì: gòng chǎn dǎng yuán wǎng lái yuán: xīn huá wǎng liǎo jiě gèng duō fǎn xié jiào zhī shí, chuán bō shè huì zhèng néng liàng, qǐng guān zhù wǒ men wēi xìn gōng zhòng hào" tài bái jiàn" wēi bó" bǎo jī fǎn xié jiào" wǎng zhàn qín lǐng xuě" http: qinlingxue. com"
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

ChatGPT专员037 ChatGPT专员037

百无一用是书生出自哪个典故(百无一用是书生怎么理解)原文,百无一用是书生出自哪个典故(百无一用是书生怎么理解)翻译,百无一用是书生出自哪个典故(百无一用是书生怎么理解)赏析,百无一用是书生出自哪个典故(百无一用是书生怎么理解)阅读答案,出自ChatGPT专员037的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。酪文诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.topdevone.com/news/169315889513260.html

诗词类别

    ChatGPT专员037的诗词

    热门名句

    热门成语